زیبایی و دوام زندگی به این است که بار زندگی و سختی های زندگی بین زن و مرد تقسیم شود. زندگی به قدری سخت و پیچیده است که یک نفر زیر بار آن کمر خم می کند. فرق است بین زنده گی و زندگی. زن و مرد باید همدیگر را درک کنند، هوادار هم باشند، هوای همدیگر را داشته باشند. اگر تو هوای مرا نداشته باشی مشخص است که من نفس کم می آورم، با یک نفس نمی شود یک تنه به جنگ رفت.